کوبی برایانت

انیمیشن انگیزشی کوبی برایانت: خود باوری

روایتی از خودباوری برگرفته از شخصیت کوبی برایانت، بسکتبالیست معروف تیم لیکرز و قهرمان NBA که نشان میدهد ما برای پیروزی نیاز به رقیب نداریم.
همه چیز از درون ما شروع میشود و به بیرون راه می یابد درواقع جز ذهن و افکار منفی ما رقیبی سد راه قهرمانی ما نیست.
در این میدان مسابقه اول رقیب پای فینال قدرتمندی که ذهنت نام دارد را شکست بده و در درونت قهرمان شو تا شاهد پیروزی و موفقیتت در جهان بیرونی باشی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

به کمک نیاز دارم