برنامه به خود آ: سرگذشت افراد موفق

برنامه به خود آ: سرگذشت افراد موفق

اگر این گونه استدلال کنید که فقط افراد موفق، سختی کشیده اند، صحیح نیست.
زندگی همه انسان ها بالا و پایین دارد و نوسان جزئی از زندگی‌ آنهاست.
تفاوتی که در افراد موفق وجود دارد، چیست؟
  آن ها پس از شکست، دوباره بر می خیزند‌ و‌ دوباره شروع می کنند.  این دلیل تمایز آنهاست. این کاری است که بیشتر افراد انجام نمی دهند و شکست را پایان مسیر و نه به عنوان یک تجربه نگاه می کنند.
در نتیجه موضوع نگرش به زمین خوردن بسیار اهمیت دارد:
رها کردن یا بلند شدن
 قدرت پذیرش بالا در  سختی مسیر رسیدن به اهداف اما ممکن بودن آن
شما از شکست خوردن درس هایی می آموزید که شاید در آن زمان مهم جلوه نکند اما قطعا در نقطه ای زندگی، نجات بخشمان خواهد شد.
هر فردی یک رسالت و مسئولیت در زندگی دارند .

اگر خداوند یک توانایی را به هر شکلی از جمله معلولیت از کسی می گیرد؛ هزاران موهبت و توانایی دیگر به هدیه می دهد که اگر از آن ها صحیح استفاده کند رسالتش را  در این دنیا انجام داده است.

دیدگاهتان را بنویسید