ناامیدی و دلسردی

نا امیدی و دلسردی

شما تنها نیستید، زندگی سخت است و ما قادریم از آن چیزی فوق العاده بسازیم چون ما می توانیم فراتر از این سختی ها بلند شده و تغییر ایجاد کنیم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

به کمک نیاز دارم