کوچینگ-تغییر

کوچینگ و تغییر

تغییر سخت است. می توانید بپرسید از هر کسی که در تلاش برای تغییر شغل خود بوده است و یا در حال یادگیری مهارتی جدید بوده و یا حتی می خواهد رابطه ای عاطفی را شکل می دهد که تا چه اندازه تغییر و شکستن یک عادت دشوار است. چه در محیط خانه چه در محیط کار یکی از مهم ترین کارها برای به حداکثر رساندن توانایی و رسیدن به اهداف، تلاش برای تغییر در عادات است. افراد نیاز به حمایت شدن در این فرآیند تغییر عادت دارند. آنها نیاز به کوچ یا تسهیلگر دارند.

چه رییس باشید چه همکار، چه دوست باشید چه نامزد، چه برون گرا باشید چه درون گرا، چه احساسی باشید چه منطقی، می توانید یاد بگیرید که چگونه تغییر را بهتر و آسان تر بپذیرید.

کوچ های خوب به افراد در طول این فرآیند کمک می کنند. در فرآیند کوچینگ ما از کلمه «کمک» استفاده می کنیم و نه هدایت کردن و هل دادن و فشار آوردن. یک کوچ، سوال های خوب می پرسد و با دقت گوش می کند. همدلی و مهربانی می کند، در پی کشف بینش و دیدگاه فرد و ارتباطی همراه با توجه و مراقبت است.

شما اگر در نقش تسهیلگر باشید، به افراد کمک می کنید که چگونه از پسِ چالش تغییر برآیند. فرصت های یادگیری و زمینه کاری برای او ایجاد می کنید. زمینه فکری و کاری مناسب یعنی نگرانی و توجه خود را به فرد ابراز کنید. کنجکاوی خود را نشان دهید تا راه حلی در ذهن او شکل بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید