دوره پیشرفته توسعه فردی Master Club

مسیر یادگیری و آگاهی پایانی ندارد. فارغ التحصیلان دوره باشگاه قهرمانان صبح در دوره سه ماهه دیگری شرکت می کنند تا با مفاهیم ژرفی از زندگی خودآگاه و انسجام قلب و مغز با تدریس مهندس ایمان سرورپور آشنا شوند. این دوره یک روز در هفته به مدت یک ساعت و نیم و در طی 12 جلسه برگزار می شود.