32,000 تومان

به جهان من بیا
برایت یک فنجان چای ریخته ام
جهانم را به نظاره بنشین
جهانی که سرار بازی نور است و تاریکی، شب و روز، گرمی و سردی
هم خورشید سوزان را در خود جای می دهد و هم پر است از سیاره های سرد و خاموش
این تمام جهان من است… تمام من

چیزی جدا کردنی نیست، من شیفته ی این جهانم با تمام سردی ها، خاموشی ها و تاریکی هایش چرا که باور دارم این تاریکی شب است که به ستاره ها مجال درخشش می دهد…

 

مدت زمان ارسال کتاب:

در بازه زمانی ۱۰ روز کاری از زمان ثبت سفارش

کتاب تمام جهان در من است
کتاب “تمام جهان در من است”

32,000 تومان

دسته:
به کمک نیاز دارم