مهندس سرورپور تاکنون با ده ها سازمان و صاحب کسب و کار همکاری داشته اند. باشگاه تلاشگران ارزش آفرین از جمله سازمان هایی است که مهندس ایمان سرورپور به عنوان مسئول کارگروه سرمایه انسانی با آنها همکاری دارد.

باشگاه تلاشگران ارزش افرین 

موسسات آموزشی

مشاوره 

برای ارتباط با کارشناسان با ما تماس بگیرید